Khoa Kế toán thu khóa luận tốt nghiệp Khóa 24 đại học (ĐỢT CUỐI ), từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/11/2023

 THÔNG BÁO Khoa Kế toán thu khóa luận tốt nghiệp Khóa 24 đại học (ĐỢT

DANH SÁCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI LẠI VÀ THI NÂNG ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN 8

Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi nâng điểm 8 tuần đầu học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

KHOA KẾ TOÁN THÔNG BÁO  – Khoa Kế toán nhận phiếu thi lại và thi

25KT – DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ NGÀY 13/10/2023

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ

27QL – DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2TC NGÀY 11/10/2023

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ

26TC – DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NGÀY 11/10/2023

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ

25QL – DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC HĐKD NGÀY 11/10/2023

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ

25KT – DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KẾ TOÁN THUẾ NGÀY 11/10/2023

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ

26KT – DANH SÁCH THI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 NGÀY 10/10/2023

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ

DANH SÁCH THI LẠI VÀ THI NÂNG ĐIỂM HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN – KTDN 4TC – K25-NGÀNH TÀI CHÍNH

KHOA KẾ TOÁN DANH SÁCH THI LẠI VÀ THI NÂNG ĐIỂM HỌC PHẦN CUỐI HỌC